Categories Intressant

Du Har En Bil Som Är Försedd Med Katalysator. Vad Är Rätt?(Lösning)

Katalysatorn omvandlar de skadliga ämnena i bensin/diesel till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner. Katalysatorn har en arbetstemperatur på 400–600°C, vilket innebär att det tar ett tag innan den fungerar optimalt. I Sverige måste alla bilar tillverkade efter 1989 ha en katalysator.

Finns det en katalysator i alla bilar?

Sedan 25 år tillbaka är alla bensinbilar i Sverige utrustade med trevägskatalysatorer. Katalysatorn gör att avgaserna blir renare. Som bäst tar katalysatorn bort omkring 90 procent av de skadliga avgaserna, som kolmonoxid, kväveoxider och kolväten.

Vad är en katalysator på fordon och vad har sådan med övergödning att göra?

När kväveoxider hamnar i vattenkretsloppet skapas surt regn och kolväten är en av de främsta orsakerna till smog. Katalysatorn använder platina som en katalysator för att framkalla en kemisk reaktion som omvandlar alla dessa ämnen.

Vad passerar katalysatorn?

Katalysatorer hjälper till att rengöra avgaserna från huvudsakligen tre skadliga ämnen. Den reducerar kväveoxider till kväve och syre, kolmonoxiden till koldioxid och kolväten till koldioxid och vanligt vatten. I en personbil är den byggd av ädelmetaller som platina eller rodium.

You might be interested:  När Måste Min Bil Besiktigas?(Lösa)

Vilken kombination är riktig glykol?

Kylaren uppgift är att hindra motorn från att överhettas. Se till med jämna mellanrum att det finns tillräckligt med vätska i kylaren. Om vätskenivå understiger minimivärdet, finns det stor risk för överhettning. Fyll då på med 50/50-blandning av vatten och glykol.

Vad är katalysatorn i en bil?

Uppgiften för en katalysator är att omvandla föroreningsgaser såsom kolväten, kolmonoxid och kväveoxider till ofarligt kväve och utsläpp av koldioxid och vattenånga.

Måste alla bilar ha en katalysator?

Sedan lagen om krav på katalysatorer kom 1989 har inga bensindrivna bilar sålts utan katalysator. En katalysator renar 90 % av bilens giftiga utsläpp; när motorn är varm vid landsvägskörning renas närmare 99 % av utsläppen. Om dessa bilar utrustades med katalysatorer skulle bilarnas giftiga utsläpp minskas med 80 %.

Vad kan det bero på att en sjö blir övergödd?

Övergödning, eutrofiering, uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. I sjöar och hav kan primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbrist. Kväveoxider och fosfater anses spela en viktig roll i övergödningen.

Vad är katalysator bra för?

En katalysator har till uppgift att rena avgaser från en bensindriven bil. På ett dieseldrivet fordon kallas motsvarande del partikelfilter vilka också stjäls men i mindre omfattning. För att reningsprocessen ska fungera krävs vissa ädelmetaller i katalysatorn /partikelfiltret, dessa är: Platina, palladium och rodium.

Vilken är den främsta orsaken till de kolväten som finns i avgaserna?

Koldioxid (CO2) Koldioxid är en växthusgas som bildas vid förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel. Koldioxiden är den största orsaken till den extrema klimatförändringen. Ju mer bil du kör desto mer koldioxid släpps ut i naturen och desto mer påverkar du klimatet negativt.

You might be interested:  Hur Mycket Är Moms På Bilar?(Lösning)

Vilket av alternativen minskar avgasutsläppen?

Att planera sin körning, och ofta kunna motorbromsa, är ett bra sätt att minska avgasutsläppen. På vilket sätt då? När du släpper gaspedalen sjunker behovet av bränsle. Detta gör i sin tur att avgasutsläppen och kostnaden för bränsle minskar.

Vad ska man ha i en kylare?

I bilens kylsystem ska man fylla på med kylarvätska. Kylarvätska ska bestå av hälften vatten och hälften glykol och är enkel att fylla på om nivån är för låg. Kylarvätska kan även köpas utspädd (färdigblandad).

Vad finns i kylaren?

Kylare tillverkas ofta av koppar eller aluminium. Fläkten kan antingen drivas av en elmotor, eller av fläktremmen, i den sistnämnda lösningen så är fläkten monterad på hjulet för vattenpumpen. Den kan antingen vara direkt fastskruvad i hjulaxeln, eller kopplas till och från med en värmekänslig viskokoppling.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *